Regulamin serwisu 1. Klient (Zamawiający) - Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem URL.
 2. Kodeks Cywilny - Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.Klient przed zawarciem transakcji powinien zapoznać się z postanowieniami regulaminu.
 3. Operator serwisu (Sprzedawca) - Niniejszy Regulamin określa w szczególności.
 4. Dane adresowe/do korespondencji/do zwrotu - Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych.
 5. Regulamin - Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową.
 6. Sklep internetowy (Sklep) - W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia, z dostępem do Internetu.
 7. Towar - Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prowadzący Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni drogą e-mailową lub telefonicznie.

do góry

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu
 2. oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk Definicje terminów użytych w Regulaminie).
 3. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego
 4. Zdjęcia Towarów oznaczone logotypem właściciela Sklepu są jego własnością. Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Sklep zastrzega, że ich kopiowanie, powielanie oraz dalsze rozpowszechnianie jest zabronione
 5. Informacja o cenie podawana na stronie

do góry

 1. ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, do końca realizacji Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez Klienta e-maila, o którym mowa powyżej
 2. Prowadzący sklep internetowy zastrzega możliwość czasowej niedostępności oferowanych towarów w przypadku okresowego braku towaru w magazynach
 3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach
 4. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu
 5. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe: 6. Operator serwisu może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient

do góry

 1. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Operatora serwisu
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do

do góry

 1. Rejestracja w Sklepie oraz złożenie zamówienia są równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz Polityki Prywatności Sklepu
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową
 3. dokonać wyboru towaru oraz jego wariacji (np. rozmiaru lub innej dostępnej) podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie
 4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka

do góry

 1. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku "Zamawiam" - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie
 2. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące
 3. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Zamawiam"
 4. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Operatorem serwisu Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu
 5. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzający złożenie zamówienia, jego numer oraz dane teleadresowe sprzedawcy

do góry

 1. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o którym mowa powyżej. W zamówieniach telefonicznych natomiast, przez moment zawarcia umowy sprzedaży rozumieć należy czas rozmowy, w której pracownik obsługi Sklepu przyjął i potwierdził zamówienie
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz potwierdzenie kupującemu istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wraz z zamówionym towarem dowodu zakupu (np. Faktura VAT)
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Sklep ma prawo nie przyjąć zamówienia, o czym Klient będzie informowany niezwłocznie z wykorzystaniem danych kontaktowych udostępnionych na jego stronie rejestracyjnej, bądź w formularzu zamówienia. Dotyczy to w szczególności Klientów, którzy wcześniej nie wywiązali się z zawartej ze Sprzedającym umowy, w tym nadużywali uprawnienia do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, bądź złożyli zamówienie w sposób odbiegający od warunków określonych przez Sprzedającego w zaproszeniu do zawarcia umowy, aktualnym na dzień złożenia zamówienia
 5. W przypadku nie opłacenia zamówienia w ciągu 7 dni Sklep internetowy skontaktuje się z Klientem drogą e-mailową lub telefonicznie celem wyjaśnienia sytuacji. W przypadku braku kontaktu ze strony Klienta zamówienie zostanie anulowane po 10 dniach od momentu jego złożenia celem zwolnienia rezerwacji towarów dla innych klientów
 6. Dostawa Towarów jest realizowana na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej lub do krajów należących do Unii Europejskiej,a także do innych krajów, które znajdują się w zasięgu logistycznym sprzedającego i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, przy czym wiążący jest adres pozostawiony w Sklepie internetowym
 7. Dostawa zamówionych Towarów jest zależna od wyboru wariantów i odbywa się przesyłką kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Możliwy jest również odbiór osobisty Towaru przez Klienta sklepu, przy czym wymagane jest powiadomienie sprzedającego o tym fakcie, drogą mailową lub telefoniczną. Odbiór osobisty towaru nie wiąże się z uiszczaniem opłaty za transport
 8. Usługi dostawy świadczy firma wskazana przez sprzedającego
 9. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 21 dni roboczych licząc od dnia uznania środków na wskazane w procesie zamówienia konto bankowe lub w przypadku przesyłek pobraniowych do 5 dni roboczych
 10. Przewidywany czas oczekiwania (dostawy) podawany przy opisie produktu stanowi jedynie wartość orientacyjną, jednak w przypadku, gdy termin realizacji zamówienia wydłuży się ponad przewidywany czas oczekiwania Klient zostanie o tym bezzwłocznie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną
 11. odczas odbioru przesyłki przez Klienta należy sprawdzić kompletność zawartości przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki, Klient powinien skontaktować się z obsługą sklepu w celu ustalenia dalszego toku działań
 12. Sklep nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Zamawiającego. W takim przypadku Kupujący jest proszony o ponowne uiszczenie opłaty za przesyłkę lub w przeciwnym wypadku Zamówienie jest anulowane
 13. Ceny Towarów i usług podawane w Sklepie zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki

do góry

 1. s
 2. Orientacyjne koszty dostawy są określone w tabeli widniejącej na każdej stronie umieszczonej sklepie internetowym, a ich dokładne naliczenie następuje w momencie składania zamówienia. Koszt dostawy w przypadku przesyłek kurierskich jest stały do wagi przesyłki max.
 3. Domyślną walutą podczas rozliczeń jest polski złoty. Niemniej w przypadku klientów z innych krajów rozliczenie następuje stosownie do preferencji klienta w dolarach lub euro po aktualnym kursie waluty zgodnym z kursem prezentowanym przez Narodowy Bank Polski
 4. Klient ma możliwość opłacenia zamówionego Towaru i/lub usługi oraz dostawy
 5. w dwóch trybach
 6. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres korespondencyjny Operatora serwisu (podany w górze strony)
 7. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1. można złożyć wysyłając mail na adres

do góry

 1. lub drogą pocztową na adres korespondencyjny (podany na górze Regulaminu). Zwracany Towar należy odesłać na adres do zwrotu towaru (podany na górze strony). Wzór oświadczenia znajduje się w
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru do klienta
 3. Prawo do zwrotu towaru nie dotyczy podmiotów gospodarczych, jak również nie obejmuje Towarów (usług) wykraczających poza uniwersalną ofertę Sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb
 4. Sklep zwróci konsumentowi cenę sprzedaży Towaru niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni, w formie przelewu bankowego na wskazane przez Klienta konto. Konsument obowiązany jest zwrócić Towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta
 5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, a więc wykluczający możliwość uszkodzenia Towaru podczas transportu do siedziby sprzedawcy
 6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient
 7. W przypadku zwrotu lub reklamacji towaru z zamówienia, do którego dołączony był gratis promocyjny, Klient zobowiązany jest zwrócić również przedmiotowy gratis. W przypadku odmowy zwrotu gratisu, Sklep zwróci Klientowi cenę zwróconych lub zareklamowanych produktów, pomniejszoną o wartość gratisu - zgodnie z jego ceną
 8. Operator serwisu jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej
 9. Reklamacja towaru sprowadza się do zgłoszenia obsłudze Sklepu informacji o uszkodzeniu lub niezgodności Towaru z zamówieniem, następnie wysłaniu produktu wraz formularzem reklamacyjnym na adres do zwrotu towaru (podany w górze strony). Koszty wysyłki pokrywa Kupujący. Po otrzymaniu informacji o reklamacji ze strony Klienta oraz po otrzymaniu Towaru stanowiącego przedmiot reklamacji wraz z wypełnionym formularzem, Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji w ciągu 14 dni. Termin naprawy lub wymiany towaru zależy od producenta i wynosi ok. dni. Wzór formularza określa
 10. Operator serwisu nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej
 11. Jeżeli Klient odeśle Towar do Sprzedającego lub do wskazanego serwisu w celu naprawy, przy czym towar nie wykaże wad, szkód lub innych zmian objętych gwarancją, rękojmią lub odpowiedzialnością za niezgodność z umową, koszty sporządzenia kosztorysu, ewentualnej naprawy i inne konieczne koszty pokrywa w całości Klient. Powyższe nie dotyczy Klientów indywidualnych (konsumentów), którzy ponoszą w takich przypadkach odpowiedzialność na zasadach ogólnych za poniesione przez Sprzedającego szkody wynikłe z braku staranności w formułowaniu roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową, bądź gwarancji
 12. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176) nakłada obowiązek odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową w przypadku stwierdzenia tej niegodności przed upływem 2 lat od wydania towaru. Przy czym w myśl ustawy, sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. Klient w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, ma 2 miesiące na dokonanie obowiązku informacyjnego i żądanie naprawy lub wymiany towaru na nowy. Jeżeli okaże się to niemożliwe do wykonania lub będzie wymagało nadmiernych kosztów, Klient ma możliwość domagania się obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do tego żądania w ciągu 14 dni
 13. Reklamację wynikającą z niezgodności towaru z umową, rozpocząć należy od nawiązania kontaktu z obsługą Sklepu i podania przyczyny reklamacji. Następnie po ustaleniu z administratorem formy/trybu wysyłki - odesłanie na adres do zwrotów (podany w górze strony) Towaru wraz z informacją identyfikującą zakup i opisem niezgodności. Uznana reklamacja wiąże się z wymianą na nowy i wysyłką towaru w ciągu 30 dni licząc od dnia dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy. Przesyłki wysyłane na koszt Operatora serwisu nie będą odbierane
 14. Wszystkie przesyłki kurierskie są objęte ubezpieczeniem od uszkodzeń w transporcie. Ubezpieczenie wygasa z chwilą wręczenia przesyłki odbiorcy, tym samym należy sprawdzać przesyłkę pod kątem uszkodzeń mechanicznych jeszcze w obecności kuriera

do góry

 1. W przypadku, gdy wybrany przez Kupującego Towar okaże się nieprawidłowy, istnieje możliwość wymiany na inny na prośbę Klienta. W takich okolicznościach koszty zwrotu i ponownej wysyłki Towaru pokrywa Kupujący. Ponowna wysyłka następuje w ciągu 24h od momentu zaksięgowania wpłaty i zwrotu Towaru. Klient proszony jest o uprzednie skontaktowanie się z obsługą Sklepu i rezerwację pożądanego modelu/rozmiaru:
  -
  -
 2. Operator serwisu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów
 3. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Operatora serwisu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego
 4. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres korespondencyjny Sklepu internetowego (podany w górze strony), mailowo pod adres
 5. lub przy użyciu formularza kontaktowego:
  -
  -
  -
 6. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu:
  -
  -
  -
 7. Operator serwisu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona
 8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Operatorem serwisu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego

do góry

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Operatorem serwisu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Operatora serwisu
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego
 3. Wszelkie załączniki do Regulaminu, pozostające w formacie PDF pod treścią główną stanowią jego integralną część
 4. Operator serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, o czym Klient zostanie powiadomiony. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu internetowego: - Niniejszy regulamin stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631). Zabrania się kopiowania, powielania, oraz rozpowszechniania treści postanowień niniejszego regulaminu na użytek komercyjny
  -
  -
  -
  -
  -
 5.   Postanowienia ogólne.   Zasady korzystania ze Sklepu internetowego.   Procedura zawarcia Umowy sprzedaży.

do góry

Definicje terminów użytych w Regulaminie
:

do góry

Dhit sp. z o.o.
help_outline Pomoc

Formularz kontaktowy indeterminate_check_box

Preferowana forma kontaktu
e-mail
telefon
Facebook Youtube